Fødselsangst

Av: Tine Røgeberg, jordmor

Hva er fødselsangst og hvordan føles det?

Engstelse for at noe er i veien med barnet eller at fødselen blir vanskelig, er en naturlig del av ethvert svangerskap. Å engste seg for å gjøre noe en ikke har gjort før, er normalt og sunt. Denne engstelsen gjør foreldrene bedre rustet til det som måtte komme og forbereder dem på den enorme omstillingen det er å få omsorg for et nytt lite menneske.

Men det hender at noen kvinner er så redde for å føde at det fullstendig overskygger gleden over å være gravid. For noen er det kanskje tanken på å miste kontroll over smertene og kroppen som gjør at hele svangerskapet går med til å engste seg. Engstelsen kan være så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt. Denne engstelsen er ikke sunn, men destruktiv.Det kalles for fødselsangst.

Hvem får fødselsangst?

Årsakene til at angsten for å føde tar overhånd, kan ofte, men ikke alltid, forklares ut ifra tidligere opplevelser. En skremmende og uforståelig opplevelse i forbindelse med forrige fødsel eller opplevelsen av å ha blitt utsatt for overgrep, kan gi grunnlag for fødselsangst. Noen ganger kan fødselsangsten bunne i redsel for sykehuset, for å bli fratatt kontroll og verdighet. Andre ganger er det ikke mulig å peke på noen spesiell årsak til angsten, den bare er der. Kanskje er det slik at opplevelser vi ikke bevisst husker er lagret i kroppen som en vond følelse (angst), vekkes når vi føler oss spesielt sårbare. 

Hvordan behandler man fødselsangst?

Det er lettere å hjelpe en fødekvinne når hun er bevisst på hva hun vil og ikke vil. Samtaler ogbrev som beskrevet nedenfor kan være en god hjelp både for den fødende, hennes ledsager(e) og hennes fødselshjelper. Selve de fysiske fødselssmertene er faktisk det som kan være lettest å hjelpe med!  Se kapittel om smertelindring. Samtale med fødselshjelperne etter fødselen kan forebygge fødselsangst ved neste svangerskap.

Forhold som vanligvis hjelper:

Utveksling av informasjon og kunnskapkan motvirke fødselsangst.Denne prosessen bør starte i god tid før fødselen, og avsluttes med oppfølgende samtaler etter at fødselen er over. Gjennom dette får fødselshjelperen og den fødende det best mulige samarbeide rundt fødselen.

Snakk med jordmoren eller legen din om det du er redd for. Hvis hun ikke kan hjelpe deg, kan hun henvise deg til noen som kan det. Svangerskapskurs kan være svært nyttige, men som oftest vises det film eller bilder fra fødsler på slike kurs, og en del gravide kan oppleve dette som altfor sterkt. I slike tilfeller bør man vurdere om det kan være bedre hjelp å snakke med en jordmor på tomannshånd, helst sammen med de(n) som skal være med under fødselen.

Ta kontakt med fødeavdelingen du tilhører. Be om å få snakke med noen som forstår hva det vil si å være så redd at man ikke tør å føde. Her er forslag til emner man kan diskutere:
Smertelindring
Vanlige prosedyrer ved fødeavdelingen
Fødestillinger
Studenter – kan jeg nekte å ha dem med?
Må jeg føde eller kan jeg få keisersnitt?
Kan jeg velge min jordmor?


Skriv et brev til den avdelingen du skal føde på. Ta en kopi som du legger sammen med de papirene du skal ha med deg til fødeavdelingen (svangerskapsjournalen, bl.a.). Da har du kontroll med opplysninger om deg selv.

Hensikten med brevet er at fødselshjelperne skjønner hva de skal gjøre for å hjelpe deg på den best mulige måten.

Ta ansvar for å gi opplysninger som kan hjelpe fødselshjelperen å hjelpe deg:

Velg med stor omhu den eller de person(ene) som skal være med under fødselen. Ta ledsager med på forberedelsene. Det er dokumentert atfødende som får støtte av en annen kvinne i tillegg til mannen sin, trenger mindre smertestillende medisiner oghar mindre risiko forfødselskomplikasjoner.

Dette kalles ”doula-effekten”. Doula er et gresk ord som betyr ledsager. En doula må være en kvinne med innlevelsesevne og erfaring med fødsler, (ikke nødvendigvis fra egne fødsler). Hun er tilstede ved fødselen for å støtte og oppmuntre den fødende og hennes partner. Hun måvære ureddog trygg, men behøver ikke nødvendigvis være en personlig venn av fødekvinnen.

Ettersamtale med jordmor eller fødselslege

Fødselen er av natur ukontrollerbar. Følelsen av å miste kontroll kan være vanskelig og er noen gangerumulig å unngå.

Enkelte ganger kan det oppstå potensielt farlige situasjoner under en fødsel. Dette krever at fødselshjelperen handler raskt og resolutt for å unngå at moren eller barnet skades. I en slik situasjon er det vanskelig både å gi og å motta skikkelig informasjon om hva som skjer. Dette kan oppfattes som svært skremmende. Når situasjonen har roet seg skal derfor personalet informere om årsaker og behandling. Det er personalets ansvar å ta initiativ til dette.

En ettersamtale om fødselen med jordmoren eller fødselslegen er svært nyttig og viktig for å unngå fødselsangst i forbindelse med neste svangerskap.

Fordi liggetiden ved barselavdelingene er så kort, kan det pga. turnus og fridager være vanskelig å få til et møte med fødselshjelperne i løpet av barseltiden. Ettersamtale etter hjemkomsten er derfor en mulighet mange bør benytte seg av. Samtalen foregår da som regel på sykehuset eller et annet sted man blir enige om. Det kan også gjøres flere år etterpå. Journalene oppbevares på sykehusene i 30 år!

Er fødselsangst god nok grunn til å få keisersnitt?

Av og til er det umulig for en kvinne med fødselsangst å motivere seg forå føde, og da kan angsten i seg selv være god nok grunn til å bli forløst med keisersnitt. Beslutningen om å bli forløst med keisersnitt taes av fødselslegen etter nøye overveielser i samråd med den gravide.

Mange kvinner med fødselsangst, som likevel klarer å gjennomføre en fødsel, kan få en helt spesiell mestringsfølelse etter å ha gjort noe de ikke trodde de skulle klare. Det er bl.a. derfor jordmødre og fødselsleger synes det er verdt forsøket å motivere kvinner med fødselsangst til fødsel i stedet for keisersnitt.Det kan på forhånd gjøres avtaler om hvordan fødselen skal foregå, for eksempel foreslås ofte epidural som løsning på smerteangst. Hos noen få kvinner løser ikke problemet seg gjennom slike samtaler, og da må det gjøres keisersnitt. Åtte prosent av de planlagte keisersnittene gjøres fordi kvinnene har fødselsangst.

Les for øvrig også artikkelen om keisersnitt.


Relevante artikler