Graviditet og røyking

gravid og røyking

Kvinner og svangerskap

89% av alle norske kvinner er gravide minst en gang. Gjennomsnittsalderen for kvinner ved første fødsel er nå 26,6 år. Norske kvinner får i gjennomsnittlig 1,9 barn.

Røykevaner i svangerskapet

Det skjedd en gledelig utvikling i forhold til røyking blant gravide kvinner. Midt på 1980-tallet røykte mer enn hver tredje gravide kvinne. I 1995 rapporterte 34% av gravide kvinner i Norge at de var dagligrøykere de siste 3 månedene før de ble gravide. Fire måneder ut i svangerskapet sa 21% at de fortsatt var dagligrøykere.

Det betyr at blant de som var dagligrøykere før de ble gravide, hadde 38% sluttet å røyke etter at de ble gravide. I dag viser de siste landsdekkende undersøkelsene at 17% av de gravide røyker. Det har med andre ord vært en halvering i løpet av de siste 15 årene. De fleste som slutter å røyke tidlig i svangerskapet, fortsetter som ikke-røykere resten av svangerskapet. Men innen ett år etter fødselen har ca 85% av de som sluttet å røyke mens de var gravide, begynt å røyke igjen.

Røyking og infertilitet

En del par har problemer med å få barn. Det er vist at sædkvaliteten hos far blir dårligere hvis han røyker, fordi sædcellene beveger seg langsommere. Derved avtar evnen til å befrukte egget hos mor. Dette vil imidlertid bedre seg etter kort tid hvis far slutter å røyke.

Hvordan virker røyking på fosteret?

Når mor røyker i svangerskapet inhalerer hun en rekke forskjellige kjemiske stoffer. Noen er i form av gassprodukter, andre er bundet til små partikler av sot og tjære. De fleste av disse produktene kommer over i morens blod i lungene. Derfra føres de til morkaken og her passerer de over i barnets blod.

Kullos

I sigarettgloen produseres det mye kullos. Når denne gassen kommer over i morens blod fortrenger den endel av det oksygenet som de røde blodlemene skal transportere både hos mor og barn. Oksygen er viktig for alle cellene i kroppen, og spesielt viktig når barnet gjennomgår en rask vekst, slik som i fosterstadiet.

Nikotin

Nikotin i morens blod gjør at blodårene i morkaken trekker seg sammen. Dette gjør at det blir mindre blodgjennomstrømning i morkaken, noe som igjen betyr at barnet får mindre næringsstoffer. Sammen medkullos blir dette en meget uheldig kombinasjon.

Når nikotin kommer over i barnets blodsystem virker det blant annet på hjertet til barnet. Dette kan en se ved ultralydundersøkelser hvor barnets hjerte begynner å slå raskere hvis mor tenner seg en sigarett. Barnet blir også mer urolig med økte fosterbevegelser.

Hvordan går det med fødselsvekten?

At barnet har fått mindre næringsstoffer i løpet av svangerskapet kan en se ved at gjennomsnittsvekten til barnet ved fødselen er redusert med ca 200 gram når mor har røykt under hele svangerskapet.

Dette er altså resultatet av at morkaken ikke har fungert optimalt og at kullos har fortrengt noe av oksygenet fra de røde blodlegemene.

Er det økt risiko for spontan abort?

Kvinner som røyker etter at de er blitt gravide er mer utsatt forspontanabort tidlig i svangerskapet. Detteskyldes nok også at morkaken ikke fungerer skikkelig.De er også mer utsatt for blødninger i siste del av svangerskapet fordi det lettere oppstår sprekkdannelser i morkaken hvis diameteren er stor. Dette kan igjen i værste fall ende med fosterdød.

Hva med faren for kreft?

Tobakksrøyk innholder flere stoffer som kan virke kreftframkallende (karsinogener). Disse stoffene kommerover i barnets blodsystem gjennom morkaken. Det har imidlertid vært vanskelig å påvise noen sikkert økt forekomst av kreft blant barn hvor mor har røykt i svangerskapet. Her mangler vi imidlertid kunnskaper om hvordan det går når barna blir eldre (mer enn 60 år gamle).

Er det økt forekomst av misdannelser?

Tobakksrøyk innholder også noen stoffer som virker pågenene i cellene(mutagener). Dette kan forklare at en finner enkelte typer misdannelser hyppigere hos barn hvor mor har røykt i svangerskapet (eks. Leppe-gane-spalte).

Røyking og krybbedød

Etter at de aller fleste barn i dag ligger på ryggen når de sover, i stedet for mageleie som var vanlig tidligere, har antall tilfeller av plutselig uventet spedbarnsdød ("krybbedød") gått ned fra ca 140 tilfeller hvert år til i dag ca 40 tilfeller i året.

Det er mange som mener at sigarettrøyking i svangerskapet nå er den viktigste risikofaktoren for plutselig uventet spedbarnsdød og at dette kanskje skyldes arrvev i hjernestammen til barnet som oppstår når mor har røykt i svangerskapet.

Kan gravide som vil slutte å røyke bruke nikotinpreparater?

Gravide kvinner bør ikke bruke noenform for nikotinerstatning når de slutter å røyke. Årsaken til dette er at nikotin i tyggegummi, plaster og nesespray virker på samme måten som nikotin fra sigaretter ved at blodårene i morkaken trekker seg sammen, morkaken øker i diameter og det blir økt risiko for blødninger og fosterdød i siste del av svangerskapet.

Skrevet av Kjell Haug, professor dr. med.