Etisk grunnlag

Prinsipp 1:
NettDoktor.no er stiftet på visjonen om å skape en norsk medisinsk internettressurs av høyeste medisinske kvalitet, hvor den til enhver tid mest oppdaterte medisinske kunnskap gjøres fritt tilgjengelig for alle.

Prinsipp 2:
Alle ressursene i NettDoktor.no skal til enhver tid være åpne for bruk av alle

Prinsipp 3:
NettDoktors formål er å høyne folkehelsen gjennom opplysning og lødig medisinsk informasjon om helse, sykdom og medisin i et språk som er forståelig for alle, og således er med til å utjevne kunnskapskløften mellom leger og befolkning. Som en erkjennelse av at selvforståelse og innlevelse er viktige skritt for å sikre den best mulige helsetilstand for befolkningen, skal NettDoktor.no yte sitt ytterste for å medvirke til dette.

Prinsipp 4:
Nettdoktor.no arbeider for at innholdet til enhver tid er av den høyeste oppnåelige kvalitet. Dette sikres ved at teamet bak NettDoktor.no alltid omfatter de til enhver tid best kvalifiserte legene og medisinske spesialistene Norge. Medisinske redaktører og korrektører er forpliktet til gjensidig å sikre at informasjon i basen alltid er oppdatert med den nyeste viten. NettDoktor.nos redaksjonelle miljø skal også i videst mulig grad tilstrebe utveksling av kunnskap og samarbeide på tvers av tradisjonelle medisinske faggrenser.

Prinsipp 5:
Redaksjonell uavhengighet er av helt avgjørende betydning for NettDoktor.no. Vi vil være uavhengig av økonomiske såvel som politiske særinteresser. NettDoktors team av leger forplikter seg til alltid å presentere den mest kompetente medisinske informasjon ut fra et strengt medisinsk-faglig skjønn. NettDoktors medisinske redaksjon holdes skarpt atskilt fra kommersielle interesser. De medisinske medarbeiderne, redaktørene og korrektørene i teamet bak NettDoktor.no må aldri la seg influere av finansielle interesser, men skal alene handle ut fra medisinske, profesjonelle og faglige skjønn.

Av samme grunn tillates det ikke at NettDoktor.no finansieres av en enkelt eller få økonomiske kilder, men er forpliktet til å sikre størst mulig spredning i inntektskildene. Ingen enkeltkilde kan tillates dominerende rolle på inntektssiden, og ingen enkeltkilde må på noe tidspunkt utgjøre mere enn 15 prosent av det samlede inntektsgrunnlaget.

Sponsorer for NettDoktor.no skal tydelig identifiseres, enten det er kommersielle eller ikke- kommersielle organisasjoner som har bidratt med midler, tjenester eller materiell. Reklame og annet materiale som tjener spesielle interesser vises på en slik måte at det tydelig differensieres mellom dette og Nettoktor.nos eget, uavhengig redigerte materiale.

Prinsipp 6:
NettDoktor.no drives ut fra et grunnprinsipp om kontinuerlig å styrke NettDoktor.nos faglige kvalitet og ytelser.

Prinsipp 7:
Av et eventuelt overskudd av driften skal det avsettes midler til humanitære formål, enten i form av nødhjelpsarbeide, helsefremmende initiativer eller arbeid for menneskerettigheter globalt.

Prinsipp 8:
All rådgivning angående medisinske og helsemessige emner som blir tilbudt av NettDoktor.no gis av utdannede leger, farmasøyter eller off. godkj. sykepleiere, med mindre det tilkjennegis klart at et spesifikt råd stammer fra en person/organisasjon uten profesjonelle kvalifikasjoner. All medisinsk viten som formidles via NettDoktor.no søkes underbygget av medisinsk forskning, hvor argumentets stilling veies og vurderes etter prinsipper hentet fra evidensbasert medisin.

Prinsipp 9:
De opplysningene som gis av NettDoktor.no tilsikter å støtte, men ikke erstatte, de forbindelsene som eksisterer mellom en pasient/informasjonssøker og hans/hennes vanlige lege.

Prinsipp 10:
Alle personlige opplysninger som angår enkelte pasienter/informasjonssøkere hos NettDoktor.no, slik som deres identitet, behandles som fortrolige. NettDoktor.no er juridisk og moralsk forpliktet av legeløftet til ikke å videregi opplysninger som betros av pasienter/informasjonssøkere.