Når barnet dør

Av Inger Høyvåg Kalgraff, sosionom. Advarsel: Artikkelen er ikke oppdatert siden 2000.

Rettigheter når barnet er dødfødt eller dør like etter fødselen
 

Hvis barnet er dødfødt etter 27. svangerskapsuke, har en rett på fødselspenger i seks uker dersom enn er i lønnet arbeid.

Hvis barnet er levende ved fødselen og dørsenere, har en rett på fødselspenger i seks uker - uansett svangerskapets lengde ved fødselen. Sykehuset registrerer dette som en fødsel.

Hvis en er hjemmearbeidende, vil en ved dødfødsel etter 27. uke ha rett på engangsbeløpet fra Folketrygden. For å få dette, må det sendes et utfylt søknadsskjema til Trygdekontoret: Søknad om Fødselspenger RTV-blankett 3A.01.

Hvis fødselen skjer tidligere i svangerskapet, kan det etter legens vurdering være aktuelt med sykemelding i en periode, siden en da ikke har rett til fødselspenger.

Likeledes er det mulighet til sykemelding etter de seks ukene med fødselspenger, dersom en ikke er frisk nok til å begynne i jobb igjen etter dette. Dette må gjøres i samarbeid med egen lege.

Noen kan ha avtaler gjennom sitt arbeidssted eller -organisasjon om lønnet permisjon utover de seks ukene Folketrygden gir. Det kan være nødvendig å undersøke dette. Det kan dreie seg om full permisjon med lønn eller en kombinasjon mellom lønn og delvis tilvenning til jobb. Det er viktig å merke seg at en slik permisjon ikke gir rettigheter til ny permisjon hvis en skulle bli gravid igjen raskt.

Noen vil derfor foretrekke en ordning med sykemelding, eventuelt aktiv sykemelding hvis det lar seg gjennomføre.(De seks ukene med fødselspenger gir rett til nye fødselspenger. Likeledes perioder med sykemelding.)

Stønad til begravelse

Alle barn har rett til egen grav. Det er ingen nedre krav til svangerskapets lengde.

De som velger begravelse, vil få dekket utgifter til gravferd med opp til kr. 4000,-. Dette kalles gravferdsstønad. Ved siden av dette gis etbehovsprøvet tillegg på maksimalt kr. 8000,-.

Stønaden gis for å dekke de nødvendige utgiftene til gravferden. Summen som blir utbetalt skal ikke overstige de faktiske utgiftene, og den vil bli redusert ved formue og eventuelt forsikringsbeløp. Likningsattest legges til grunn for utregning av beløpet.

Det er Trygdekontoret som gir disse ytelsene.

På sykehuset kan foreldrene få nødvendig informasjon om dette. Noen velger å kontakte et begravelsesbyrå der de vil få hjelp til alt det praktiske som skal gjøres. Andre ønsker å gjøre så mye som mulig selv, og dette er det full mulighet til. De må kontakte kirke/kirkesamfunn/menighet, og bli enige om hvem som skal gjøre hva.

I stedet for egen grav, er det noen som foretrekker å få barnet lagt i en felles gravlund. Personalet på sykehuset eller eventuelt prest kan gi svar på dette.

Flere steder i landet finnes det sorggrupper for dem som har mistet barn. En kan spørre på sykehuset eller helsestasjonen om dette finnes i nærheten av der en bor.