Rettigheter for enslige forsørgere

Av Inger Høyvåg Kalgraff, sosionom. Advarsel: Artikkelen er ikke oppdatert siden 2000.

Rettigheter ved svangerskap og nedkomst

Mange av rettighetene en har i forbindelse med svangerskap og nedkomst, er regulert i lov om folketrygd. Trygdekontoret er den ansvarlige instansen som betaler ut penger, og her kan man få mer utfyllende svar på spørsmål en har i denne forbindelse. De kan også hjelpe med å fylle ut søknader, dersom det er behov for det.

Beløpene og satsene blir stadig regulerte. Satsene som er nevnt nedenfor, er satser som gjelder for våren 2000. For å få rett til ytelser fra folketrygden, må en være trygdet i Norge - det vil si at en må være medlem av Folketrygden. Personer uten godkjent asyl eller oppholdstillatelse har ikke rett på kontantytelser. De har imidlertid likevel rett på medisinsk behandling og lignende.

Der som du er i tvil om medlemskap i Folketrygden, må du undersøke dette på Trygdekontoret.

Rettigheter for enslige forsørgere

Dersom en av foreldrene har ansvaret for barnet alene - det vil si at han eller hun har den daglige omsorgen for barnet - har aleneforeldren en del rettigheter ut over det som gjelder for alle. For å fylle kravene til rettigheter, kan en ikke bo sammen med den andre av barnets foreldre.

Fødselspenger

Når det gjelder fødselspenger, gjelder reglene som nevnt ovenfor. Det vil i korthet si 80 prosent av lønn i 52 uker eller 100 prosent av lønn i 42 uker hvis kravene til fødselspenger ellers er oppfylt.

Engangsbeløpet

Hvis mor eller far er hjemmearbeidende eller ikke oppfyller kravene til fødselspenger, blir det utbetalt et engangsbeløp på kr. 32.138,-.

Overgangsstønad

Overgangsstønaden regnes ut ettergrunnbeløpet( G )1 G = kr. 46.950,-

Full overgangsstønader for tiden kr. 7238,- per måned. Hvis en har hatt lav inntekt, vil Trygdekontoret kunne begrense overgangsstønaden, slik at en både får fødselspenger og noe overgangsstønad. Når perioden med fødselspenger er over, vil en kunne få full overgangsstønad.

Overgangsstønad gis vanligvis i til sammen tre år. Hvis en er under utdannelse, er det mulig å få forlenget perioden slik at en har inntekt i den tiden utdanningen varer.

Utdanningsstønad

I de tilfeller der forsørgeren må ta utdanning for å klare å forsørge seg og barnet/barna, kan han eller hun få dekket noen av utgiftene til utdanningen. For eksempel kan han eller hun søke om dekning av utgifter til kurs, skolemateriell, reiserog lignende.

Ta kontakt med Trygdekontoret for å få vite hvilke utdannelser de gir støtte til.

Stønad til barnepass

Hvis du har utgifter til barnepasspå grunn av arbeid eller utdanning,kan du søke Trygdekontoret om stønad til barnepass. Stønaden er behovsprøvet. Hvis du tjener mer enn 8 G (en årsinntekt på 375.600,-), faller stønaden bort.

Satsen for ett barn er for tiden begrenset til kr. 2423,- per måned. For to barn er satsen kr. 3161,- per måned, og for tre eller flere barn er den kr. 3583,- per måned.

Utgifter til barnepass må dokumenteres.

Utvidet barnetrygd

Som eneforsørger har du rett til barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk har. Dessuten utbetales det et småbarnstillegg på kr. 657,- per måned til enslige forsørgere som har barn under tre år, dersom de mottar full overgangsstønad.

Barnebidrag

Den som er alene med omsorgen for et barn, har rett på underholdsbidrag fra den andre av foreldrene. Barnebidrag regnes vanligvis av den bidragspliktiges bruttoinntekt, og utgjør for ett barn 11 prosent av inntekt. Videre er satsenefor to barn 18 prosent av brutto inntekt , 24 prosent for tre barn, og 28 prosent for fire barn eller flere.

Foreldrene kan bli enige om beløpet, og det er ingenting i veien for å avtale et høyere beløp.

Hvis foreldrene ikke blir enige, kan Trygdekontoret avgjøre beløpets størrelse.

Alle barn skal ha barnebidrag. Hvis den som skal betale bidrag ikke er betalingsdyktig eller er ukjent, skal barnet ha et minstebidrag. Minstebidragets størrelse er for tiden kr. 1090,- per måned per barn. Beløpet justeres hvert år.