Rett til fri når barn og barnepasser er syke

Av Inger Høyvåg Kalgraff, sosionom. Advarsel: Artikkelen er ikke oppdatert siden 2000.

Rettigheter ved svangerskap og nedkomst

Mange av rettighetene du har i forbindelse med svangerskap og nedkomst er regulert i lov om folketrygd.Trygdekontoret er den ansvarligeinstansensom betaler ut penger, og her kan du få utfyllende svar på spørsmål. Der kan du også få hjelp til å fylle ut søknader, dersom det er behov for det.

Beløpene og satsene blir stadig regulert. Satsene som er nevnt nedenfor er satser for våren 2000. For å ha rett til ytelser fra folketrygden må en være trygdet i Norge - det vil si medlem av Folketrygden. Personer uten godkjent asyl eller oppholdstillatelse, har ikke rett på kontantytelser. De har imidlertid likevel rett på medisinsk behandling og lignende.

Ta kontakt med Trygdekontoret dersom du er i tvil om medlemskap i Folketrygden.

Omsorgspenger

Hver arbeidstaker med barn under 12 år har rett til fri med lønn når barnet eller den som passer barnet er syk. Dette kalles omsorgspenger. Når bare far er i jobb, gjelder kun mors sykdom.

Har en ett eller to barn, har hver av foreldrene rett på lønn i til sammen ti dager per kalenderår.
Hvis man har mer enn to barn, har en rett på lønn i 15 dager hver i året.

Hvis en er borte fra jobb i mer enn tre dager på rad på grunn av at barn eller barnepasser er syk, kan arbeidsgiveren kreve attest fra lege om sykdommen. Ellers brukes vanligvis egenmelding.

Enslige som er alene om omsorgen, får alle dagene selv - henholdsvis 20 eller 30 dager. Foreldrene kan likevel dele på sykedagene hvis det synes som en god løsning. I slike tilfeller må begge parter skrive under på en avtale til Trygdekontoret der fordelingen av dager omtales.

Arbeidsgiveren kan kreve refusjon fra Trygdekontoret for omsorgspenger som er utbetalt ut over ti dager for hvert år.

Dersom barnet har visse kroniske lidelser/sykdommer, og det er forventet at barnet vil være mer syk enn det som er vanlig, kan det utbetales omsorgspenger i flere dager og til barnet er eldre enn 12 år.

De som har barn med kroniske sykdommer må henvende seg til Trygdekontoret for nærmere informasjon, og be om hjelp til å sette fram krav eller søke om rettigheter.