Fødselspenger ved flerlingefødsel

Skrevet av Inger Kalgraff, sosionom

© M.T.Petterson 2000


Hjelp i hjemmet ved tvilling- og trillinggraviditet
Mange som skal ha tvillinger/trillinger har behov for hjelp i hjemmet både i selve graviditeten og i tiden etter fødsel. Her finnes det dessverre ingen lovhjemmel som gir rett til slik hjelp. Praksisen i de forskjellige kommunene er stor. Fra litthjelp i et par uker til ofte hjelp opptil et helt år. Enkelte kommuner har egne husmorvikar-stillinger som er beregnet for barnefamilier, men i mange kommuner finnes det ikke husmorvikarer i det hele tatt.

Det rådes til tidlig å ta kontakt med Pleie og Omsorgskontoret i kommunen man bor i for å søke om hjelp. Det kan være fint å ha dette på plass før en trenger hjelpen. Når en søker om hjelp fra et kontor i kommunen har en rett på skriftlig svar (etter Forvaltningsloven). Hvis en ikke er fornøyd med svaret, dvs den hjelpen en i utgangspunktet får innvilget, kan en klage inn det skriftlige vedtaket. Klagefristen er 3 uker. Mange opplever å ha fått mye mer hjelp etter å ha måttet klage inn vedtaket en først har fått.

Tvillingforeldre-foreningen i Oslo (Arbinsgate 1, 0253 Oslo)fokuserer i år påakkurat dette med rettigheter for tvilling- og trillingforeldre og å få lovfestet rett til hjelp for dem. De prøver åpåvirke politikerne i håp om lovendring. De jobberogså medrettigheterved pass av barn under sykdomder mor innlegges på sykehus, noe som ikke er uvanlig ved tvilling-/trillingsvangerskap. Formålet er å få lik praksis i hele landet og ikke så store skjevheter som det er i dag. Det skulle heller ikke være nødvendig å måtte kjempe for å få hjelp ved slike anledninger.

Fødselspenger ved flerlingfødsel
For ett barn ytes fødselspenger i til sammen 42 uker (210 stønadsdager) når en velger å ta ut fødselspenger med såkalt full dagsats, dvs 100 prosent av lønn, og 52 uker (260 stønadsdager) når en tar ut fødselspenger som tilsvarer 80 prosent av lønn.

Ved flerbarnsfødsler forlenges stønadsperioden med fem uker (25 stønadsdager)for hvert barn utover det første. Dette gjelder ved full dagsats, 100 prosent lønn. Ved redusert dagsats, 80 prosent lønn, forlenges stønadsperioden med syv uker (35 stønadsdager) for hvert barn utover det første.

Hvis barna er innlagt ved Sykehus eller Barneavdeling etter fødselen, kan stønadsperioden utsettesden perioden barna er innlagt slik at fødselspengeperioden først starter når barna kommer hjem.

I mellomtiden vil én, evt begge foreldrene motta omsorgspenger/sykepenger. Hvorvidt én eller begge foreldrene får innvilget omsorgspenger avhenger av sykdomstilstanden for barnet/barna.

Fødselspenge-perioden kan også utsettes hvis moren skulle være for syk til å ta seg av barna. Hun vil da kunne motta sykepenger så lenge sykdomstilstanden varer. Det må i så tilfelle komme fram av sykemeldingen at mor er for syk til å ta seg av barna alene og trenger hjelp til dette.

Hvis mor får innvilget sykepenger, vil faren kunne få fødselspenger i stedet for mor. Hvis far tar ut fødselspenger i stedet for mor, vil ikke stønadsperioden kunne utsettes. Dette kan gjøres rett etter nedkomst, også i løpet av de seks første ukene etter fødselen da mor vanligvis skal ha fødselspenger.
Fødselspenger ytes ikke etter at barnet/barna har fylt to år.

Ellers gjelder samme vilkår for opparbeidelse av fødselspenger som vanlig. Les det som står om fødselspenger generelt.

Fødselspenger/engangsbeløpet
Hvis mor ikke har opparbeidet rett til fødselspenger, ytes de som engangsbeløp med ett engangsbeløp pr barn. Engangsbeløpet kan utbetales etter 27. svangerskapsukeog er for tiden på kr. 32.138. Det vil si at det for tvillinger utbetales i alt kr. 64.276, for trillinger kr. 96.414 og for firlinger kr. 128.552.

Fedrekvoten
Fedrekvoten ved flerlingefødsel er den samme som når en får ett barn, fire uker. Far kan velge å ta disse ukene samtidig som mor mottar fødselspenger slik at de kan være sammen med barna begge to. Det er også mulig å dele de fem evt syv ukene ekstra slik det måtte passe.
Er mor enslig eller far forhindret fra å ta ut sin kvote, kan mor søke trygdekontoret om å få overført kvoten til seg.

Ulønnet farspermisjon
Far har heller ikke noen lovfestet rett til mer enn to uker fri i forbindelse med fødselen, den såkalte pappapermisjonen som i utgangspunkteter ulønnet. En del arbeidsgivere gir imidlertid lønn i disse ukene. Detkan lønne seg å søke arbeidsgiver om utvidet permisjon for lengre tid, med eller uten lønn når en får tvillinger/trillinger.


Relevante artikler