Fødsel av tvillinger og trillinger

Skrevet av: Heidi Thornhill, lege og Susanne Albrechtsen, gynekolog

De fleste tvillinger fødes på vanlig måte (gjennom skjeden). Flertallet fødes noen uker før termin, gjennomsnittlig ved 37 uker. Går fødselen i gang av seg selv etter uke 33, gjøres det ikke forsøk på å stoppe riene. Dersom fødselen går igang før uke 33, får den gravide lungemodningssprøyter og drypp med Bricanyl for å utsette eller helst stoppe fødselen.

Trillinger forløses gjennomsnittlig etter 32 uker, altså åtte uker før termin. Man anbefaler ikke trillingsvangerskap å vare lenger enn 34 uker, og i Norge blir alltid disse tatt med keisersnitt. En tvillingfødsel skiller seg fra en vanlig fødsel ved at det er større risiko for at komplikasjoner skal oppstå underveis. Derfor følges fødselen nøye av jordmor og gynekolog, med hjerteregistrering av begge barna, og ofte også med ultralyd. Vi kaller den av barna som ligger an til å bli født først for tvilling 1, og den som ser ut til å komme sist for tvilling 2. Barna kan gjennom svangerskapet bytte plass flere ganger, og ved et eventuelt keisersnitt vil det ofte bli den som har vært kalt tvilling 2 som kommer først.

© Malin T. Petterson, 2000
Hode/hode

© Malin T. Petterson, 2000
Sete/sete

© Malin T. Petterson, 2000
Hode/sete

© Malin T. Petterson, 2000
Tverrleie/tverrleie

© Malin T. Petterson, 2000
Hode/tverrleie

© Malin T. Petterson, 2000
Sete/tverrleie

Hvor skal man føde?

Fødsel av tvillinger anses å være en komplisert fødsel, og derfor anbefales alle som venter tvillinger (eller flere) å føde i en avdeling som har gynekolog, operasjonsstue, anestesilege og nyfødtavdeling tilgjengelig. Ved en tvillingfødsel er det alltid flere personer til stede når barna fødes. Hvem som tar imot barna er avhengig av hvordan barna ligger. Hvis barnet fødes i hodeleie er det ofte jordmor som tar imot, men legen er oftest til stede. Hvis det er nødvendig å hjelpe et eller begge barna med å bli født (med tang, vakuum eller keisersnitt) vil det være legen som vurderer og utfører det som er nødvendig.


Når må tvillinger taes med keisersnitt?

Tvillinger blir ofte tatt med keisersnitt hvis det oppstår en komplikasjon i svangerskapet. Det kan være at fødselen starter for tidlig, det vil si før uke 32-34, eller hvis et eller begge barna vokser dårlig. Keisersnitt anbefales også hyppig hvis det oppstår svangerskapsforgiftning eller høyt blodtrykk. Hvis det er eneggete tvillinger som deler fostersekk, anbefales det også keisersnitt. Disse er meget sjeldne, bare 1 prosent av alle tvillinger.

Når svangerskapet har forløpt normalt, ligger det ofte til rette for en vaginal fødsel. Dersom tvilling 1 ligger i hodeleie, anbefales vaginal fødsel, men hvis førstemann ligger i seteleie, må man først sikre seg at kvinnen fyller de krav som stilles for at hun skal kunne føde et barn med stumpen først. Om hun har født et normalt stort barn før, kan hun føde i seteleie. Hvis hun ikke har født før, gjøres det røntgen av bekkenet for å måle størrelsen på den benete fødselskanalen. Dersom disse målene er store nok, og barnet er over 2 kg, kan hun føde i seteleie. Dersom tvilling 1 har lagt seg på tvers i livmoren (tverrleie), er det ikke mulig med vaginal fødsel, og barna vil da tas med keisersnitt.

Hvordan tvilling 2 ligger har liten betydning på fødselsmåte, fordi barnet ligger i et såkalt ustabilt leie. Det vil si at tvilling 2 ofte skifter liggestilling, ligger av og til i hodeleie, så i seteleie, av og til på tvers. Man vet derfor på forhånd ikke hvilket leie tvilling 2 blir født i.

Selv om det er planlagt vaginal fødsel kan det, etter at fødselen har startet, oppstå en situasjon hvor det er nødvendig å gjøre keisersnitt. Vanligste årsak til dette er at man på hjerteregistreringen av et eller begge barna ser et mønster som tyder på surstoffmangel under riene. Man velger også av og til keisersnitt hvis fødselen ser ut til å bli meget lang.


Hvordan foregår en vaginal tvillingfødsel?

Mange frykter en vanlig fødsel av tvillinger fordi de tenker seg at en slik fødsel blir langvarig, men åpningsfasen er ikke forlenget i forhold til en vanlig fødsel. Når mormunnen er helt utvidet, må barna trykkes ut et om gangen. Pressefasen blir altså delt i to. Etterbyrdsfasen blir som ved en enkeltfødsel.

Når en tvillingfødsel starter, er det lurt å komme tidlig inn i avdelingen. Det vil ofte bli foretatt en ultralydundersøkelse for å se hvordan barna ligger.

Fødsel av tvillinger overvåkes nøye med CTG. Når det er litt åpning av mormunnen, settes det ofte en skalpelektrode i tvilling 1 sin hodehud eller i huden på stumpen hvis barnet ligger i seteleie. Tvilling 2 overvåkes med CTG fra utsiden av livmoren. Underveis kan det også hende at det er nødvendig med en ultralyd- undersøkelse, for å se hvordan barna ligger.

På de fleste fødeavdelinger i Norge anbefales det at fødekvinnen får epiduralbedøvelse under fødselen. Det anbefales fordi det gjør det lettere for gynekologen å hjelpe til under fødselen uten å påføre moren unødig mye smerter. Ved tvillingfødsler er det litt flere barn enn ellers som blir forløst med tang, vakuum, eller fødes i seteleie. Det er også en fordel med epidural hvis det må utføres et ikke planlagt keisersnitt. Man kan da vanligvis omgjøre føde-epiduralbedøvelsen til en operasjons-epidural. Da er mor våken under operasjonen, og kan ha ledsageren med seg underveis. Noen kvinner ønsker å føde uten slik bedøvelse. Det er i orden, men da må hun informeres om at dersom det skulle bli behov for et raskt keisersnitt, så får hun full narkose.

Når tvilling 1 er født, svekkes vanligvis riene en stund for å ta seg opp igjen etter 5-10 minutter.Hos noen tar det mye lengre tid. Det gjør ikke noe, så lenge hjertelyden til den ennå ufødte tvillingen er god. Ofte er det nødvendig med et drypp med ristimulerende middel for at riene skal komme tilbake. I denne perioden kan det barnet som er født ligge på mors bryst, eller far kan ta seg av det. Legen gjør ofte ultralyd for å se hvordan tvilling 2 ligger, og leder barnet ned med hodet eller stumpen først.

Etterhvert kommer riene igjen, og tvilling 2 vil bevege seg nedover gjennom bekkenet, og dermed oppstår en ny pressefase, som sjelden tar lang tid. Hvis tvilling 2 viser tegn til å få for lite surstoff er det nødvendig at legen forløser barnet, enten med vakuum, tang eller med en uttrekking etter føttene hvis barnet ligger i seteleie. I mer sjeldne tilfeller må det gjøres keisersnitt på tvilling 2. Etter at tvilling 1 er født, skjer det endringer i gjennomblødningen av morkaken, og dette kan påvirke blodforsyningen for tvilling 2. Det er disse endringene som gjør at flere tvillinger må forløses av lege enn ved enkeltsvangerskap.

Etterbyrdsfasen blir som ved andre fødsler. Morkaken (en eller to) kommer av seg selv etter 10-30 minutter. Det er vanlig at tvillingmødre blør mer enn andre like etter fødselen, og derfor gis oxytocin i et drypp etter fødselen. Da holder livmoren seg godt sammentrukket. Legen og jordmoren ser nøye over morkaken for å kunne si noe om tvillingene er eneggete eller toeggete.


Hvordan fødes trillinger og firlinger?

Trillinger og firlinger forløses som regel ved keisersnitt i Norge, men noen ganger velger man å forløse trillinger vaginalt. Grunnen til at man som regel forløser trillinger og firlinger med keisersnitt er at overvåkningen av tre eller fire fostre er vanskelig under en fødsel. Forløsningen planlegges til rundt 33 til 34 ukers svangerskapslengde hos trillinger, men mange må tas før fordi det oppstår rier som ikke lar seg stoppe.

Et keisersnitt av trillinger og firlinger foregår som ellers, med et bikinisnitt i huden og et tverrsnitt i livmoren. Gynekologen henter da ut ett og ett barn, og selve forløsningen av ungene tar bare noen minutter. Etter fødselen må hun ha et drypp med ristimulerende middel fordi blødningsfaren er stor.


Hvordan blir oppholdet på barselavdelingen?

De fleste tvillingmødre trenger litt ekstra tid på sykehuset, både for selv å komme til krefter, og for å lære seg å amme barna. Kvinner som har fått trillinger eller firlinger ligger på barselavdelingen så lenge de trenger det for sin egen del. Barna ligger så og si alltid på nyfødtavdelingen fordi de er små. Perioden på barsel må sees på som en gylden anledning til å få helt nødvendig hvile.


Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 24.06.2007Relevante artikler