Nyresykdom ved diabetes (sukkersyke)

Hva er diabetisk nyresykdom?

Diabetisk nyresykdom er en sykdom som utvikles pga. forhøyede blodsukkerverdier ved diabetes. Høyt blodtrykk spiller en vesentlig rolle for videreutvikling av sykdommen. Utvikling av diabetisk nyresykdom fanges opp ved rutinekontroller av urinprøver fra pasienten. Behandling av diabetisk nyresykdom i våre dager er langt bedre enn tidligere hvor mange pasienter kom i dialyse eller måtte nyretransplanteres.

Hvorfor får man diabetisk nyresykdom?

Sykdommen skyldes de høye blodsukkerverdiene. De små blodkarene i nyrene begynner å lekke protein ut i urinen. Diabetisk nyresykdom ses ofte samtidig med høyt blodtrykk (som først utvikles når nyrene er blitt syke) og ofte samtidig med diabetisk øyesykdom.

Hvordan merker man diabetisk nyresykdom?

Når diabetisk nyresykdom oppstår er det til å begynne med ingen symptomer. Senere kan symptomer på nedsatt nyrefunksjon oppstå i form av:

Faresignaler

Dårlig behandlet diabetes (for høye blodsukkerverdier) medfører risiko for utvikling av diabetisk nyresykdom.

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Nyre

Diagnosen stilles ved måling av et protein som kalles albumin, i en urinprøve som vanligvis er oppsamlet over natten.

Kost

Er der makroalbuminuri og vesentlig nedsettelse av nyrefunksjonen, kan proteinfattig kost være aktuelt.

Behandlingsmål og komplikasjoner

Ved tidlig konstatert mikroalbuminuri kan behandling iverksettes (se senere), og risikoen for videreutvikling av sykdommen reduseres. Noen pasienter har likevel et forløp med økende reduksjon av nyrefunksjonen som kan resultere i dialyse og evt nyretransplantasjon.

Hvordan behandles diabetisk nyresykdom?

Blodsukkerverdiene bør være mest mulig normale. Ved mikroalbuminuri startes behandling med en spesiell blodtrykksmedisin (ACE-hemmer behandling), uavhengig om man har høyt blodtrykk eller ikke.

Høyt blodtrykk behandles også med ACE-hemmere og noen ganger i kombinasjon med annen blodtrykksmedisin (bl.a betablokkere og kalsiumantagonister)

Ved vesentlig nyrefunksjonsnedsettelse:

Av prof. dr.med Sylvi Aanerud.


Relevante artikler