Løsemidler

Er løsemidler farlige?

Det var gjennom observasjoner av yrkesmalere man fikk mistanke om at lengre tids innånding av organiske løsemidler kunne være skadelige. De lærde strides fremdeles om man kan bruke begrepet "malersyndromet". Men myndighetene er ikke lenger i tvil: skade som følge av løsemiddelbruk KAN fremkalle varige men og nedsette arbeidsevnen i en slik grad at pasienten kan tilkjennes erstatning.

Hvor kan man søke hjelp?

Det er imidlertid ikke dermed sagt at enhver person som arbeider med farlige stoffer automatisk får erstatning, heller ikke i de tilfeller der arbeidsevnen er åpenbart nedsatt.

Har du mistanke om at du gjennom ditt arbeide har fått skader av organiske løsemidler må du oppsøke din lege eller en yrkesmedisinsk klinikk. Du kan samtidig kontakte din fagforening, som kan yte deg hjelp underveis. Deretter følger en lang rekke undersøkelser og vurderinger hos psykolog og en spesialist i nervesykdommer.

Hva kan symptomene på hjerneskade være?

Symptomene kan være nedsatt hukommelse, nedsatt konsentrasjonsevne og vansker med problemløsning. Man blir raskt trett, får øket søvnbehov og blir lett sløv. En kan også bli følelsesmessig ustabil, irritabel og tar lett til tårer. Egentlig depresjon er ikke uvanlig. Kort sagt kan ens personlighet endres og en blir ikke gjenkjennelig for familie og venner.

Er det vanskelig å få erstatning?

Symptomene på løsemiddelskade kan være mangfoldige og åpenbare. Men til tross for at symptomene umiddelbart kan settes i sammenheng med arbeide med farlige stoffer over mange år, er det likevel en lang vei før en person tilkjennes erstatning. Tapet av arbeidsevne forsterkes dermed av skuffelsen av manglende aksept fra samfunnets side.

Hvor stor erstatning kan man få?

Størrelsen på erstatningen avhenger av skadens omfang. Lett til moderat hjerneskade kan gi fra 15 til 60 prosent erstatning i forhold til den totale invaliditet. Er det snakk om mer omfattende hjerneskade kan dette tyde på at der finnes en annen årsak foruten løsemidlene som har forårsaket skaden. Erstatning for tapt arbeidsevne avgjøres derfor ikke uten nøye utredning.

Selv om det alstå ikke er lett å bli erklært arbeidsufør på grunn av arbeide med løsemidler bør en ikke gi opp før forholdene rundt arbeidssituasjonen og din helsetilstand er skikkelig avklart.


Relevante artikler