Røyking og amming

"There is no finer investment for any community than putting milk into babies" Winston Churchill, 1943.

Av Kjell Haug, professor dr.med

Hva er best ernæring for spedbarn?


Det er flere viktige grunner til at kvinner ikke bør røyke under og etter graviditeten. (Foto: PhotoDisc)

Morsmelk er den beste formen for spedbarnsernæring fordi morsmelken er tilpasset barnets spesielle behov. Morsmelk inneholder alle næringsstoffer spedbarnet trenger. Samtidig vil morsmelk i liten grad disponere for framtidig overvekt, slik en av og til ser når spedbarn har fått forskjellige former for morsmelkerstatninger.


Hvorfor er morsmelk viktig for spedbarn?

Morsmelk har en gunstig effekt på utviklingen av de rette bakteriekolonier i tarmen, som igjen virker gunstig på barnets framtidige tarmfunksjon. Morsmelk har også en gunstig effekt på utviklingen av sentralnervesystemet, det endokrine apparatet som produserer barnets hormoner og på barnets immunapparat. Et barns immunapparat er ikke fullt utviklet før i fem-års alderen.


Kan morsmelk beskytte barnet mot sykdom?

Morsmelk har en beskyttende effekt på ulike typer infeksjoner som mage-/tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner. Det er også vist at amming gir en økt beskyttelse mot alvorlige infeksjoner som hjernehinnebetennelse.Morsmelk synes også å redusere risikoen for at barnet skal utvikle atopisk eksem, matallergi og luftveisallergi senere i barndommen.

I tillegg til de rent biologiske fordelene ved amming, vet en også at kroppskontakten mellom mor og barn har gunstig virkning på den psykologiske utviklingen til barnet.


Hvor lenge bør barnet få morsmelk?

I Norge er det enighet om at barnet bør ammes i minst seks måneder. Mange vil fortsette å amme barnet i ytterligere seks måneder og mer. For barnet vil langvarig brysternæring bare være en fordel - jo lenger jo bedre. Ofte er det praktiske problemer i forbindelse med at mor skal tilbake i arbeidslivet som avslutter ammeperioden. Noen synes også at amming blir smertefullt når barnet blir større. I utviklingsland anbefaler Verdens helseorganisasjon at barnet ammes helt fram til tre-års alderen.


Hvordan er ammevanene blant norske kvinner?

Det har vært en betydelig endring i norske kvinners ammevaner de siste 30 årene, og i dag er norske kvinner blant de kvinner i verden som ammer mest. Mer enn 90 prosent av alle kvinner ammer barnet de første ukene etter fødselen. Men allerede etter 12 uker ser en at det er forskjeller i hyppigheten av amming i ulike grupper kvinner. Den viktigste enkeltårsaken til at en del norske kvinner ammer kortere enn andre, har sammenheng med deres røykevaner.


Hvordan virker tobakksrøyk på amming?

Tobakksrøyk inneholder en rekke kjemiske stoffer. Det er identifisert mer enn 3500 forskjellige kjemiske forbindelser i tobakksrøyk. Noen av disse virker inn på de hormonene som regulerer produksjonen av morsmelk. Flere norske studier har vist at hvis mor røyker i tiden etter fødselen, vil dette gjøre at morsmelkproduksjonen avtar.

Mange røykende kvinner som ammer opplever at barnet får for lite morsmelk. De må derfor supplere med morsmelkerstatning. Etterhvert gir de opp ammingen og går over til annen spedbarnsernæring. I en stor norsk undersøkelse fant vi at nesten 80 prosent av ikke-røykende kvinner fortsatt ammet seks måneder etter fødselen. Blant røykende kvinner var denne andelen sunket til det halve. Det er også vist at jo mer en røyker, jo mindre blir produksjonen av morsmelk.


Kan barnet få i seg tobakksprodukter gjennom morsmelk?

I tillegg til at røyking reduserer produksjonen av morsmelk, vil mange av stoffene som mor får i seg når hun røyker, gå over i morsmelken. Hvilken betydning dette kan ha for barnets framtidige helse, vet man ikke så mye om. Men det er en kjent sak at barn som ammes av røykende mødre har mer plager med kolikksmerter.


Kan passiv røyking ha betydning?

Det er vist at personer som selv ikke røyker, men som oppholder seg i rom hvor andre røyker, får i seg ganske store mengder tobakksprodukter. For ammende kvinner vil dette virke på samme måte som om hun selv hadde røykt. Produksjonen av morsmelk vil avta, og morsmelken vil inneholde tobakksprodukter.

Heldigvis er det økende forståelse for at ikke-røykere skal beskyttes mot passiv røyking. De fleste som røyker går ut av huset når de skal ta seg en røyk. På restauranter og utesteder er det imidlertid fortsatt mange ikke-røykere som blir utsatt for passiv røyking. Dette er uheldig, og i strid med intensjonene i de nye norske forskrifteneom røyking på offentlige steder.


Konklusjon

At tobakksrøyk reduserer produksjonen av morsmelk og at mange tobakksprodukter går over i morsmelken, er viktige argumenter for at kvinner ikke bør røyke når de får barn.

Les også om røyking under graviditeten


Relevante artikler