Røyking i svangerskapet

Av Kjell Haug, professor dr.med

Kvinner og svangerskap

89 prosent av alle norske kvinner er gravide minst én gang. Gjennomsnittsalderen for kvinner ved første fødsel er nå 26,6 år. Norske kvinner får gjennomsnittlig 1,9 barn.

Røykevaner i svangerskapet

Mens norske kvinner ligger på verdenstoppen når det gjelder røyking, har det skjedd en gledelig utvikling blant gravide kvinner i Norge. Midt på 1980-tallet røykte mer enn hver tredje gravide kvinne. I 1995 rapporterte 34 prosent av de gravide kvinnene at de var dagligrøykere de siste tre månedene før de ble gravide. Fire måneder ut i svangerskapet, sa 21 prosent at de fortsatt var dagligrøykere.

Det betyr at 38 prosent av dem som var dagligrøykere før de ble gravide, hadde sluttet å røyke etter at de ble gravide. I dag viser de siste landsdekkende undersøkelsene at 17 prosent av de gravide røyker. Det har med andre ord vært en halvering i løpet av de siste 15 årene. De fleste som slutter å røyke tidlig i svangerskapet, fortsetter som ikke-røykere resten av svangerskapet. Men innen ett år etter fødselen har ca. 85 prosent av de som sluttet å røyke mens de var gravide, begynt å røyke igjen.

Røyking og infertilitet

En del par har problemer med å få barn. Det er vist at sædkvaliteten hos far blir dårligere hvis han røyker, fordi røykingen får sædcellene til å bevege seg langsommere. Dermed avtar evnen til å befrukte egget hos mor. Dette vil imidlertid bedre seg etter kort tid hvis far slutter å røyke.

Hvordan virker røyking på fosteret?

Når mor røyker i svangerskapet, inhalerer hun en rekke forskjellige kjemiske stoffer. Noen er i form av gassprodukter, andre er bundet til små partikler av sot og tjære. De fleste av disse produktene kommer over i morens blod i lungene. Derfra føres de til morkaken, og her passerer de over i barnets blod.

Kullos

I sigarettgloen produseres det mye kullos. Når denne gassen kommer over i morens blod, fortrenger den en del av det oksygenet som de røde blodlegemene skal transportere både hos mor og barn. Oksygen er viktig for alle cellene i kroppen, og spesielt viktig når barnet vokser så raskt som det gjør i fosterstadiet.

Nikotin

Nikotin i morens blod gjør at blodårene i morkaken trekker seg sammen. Dette gjør at det blir mindre gjennomstrømning av blod i morkaken, noe som igjen betyr at barnet får mindre næringsstoffer. Kombinert medkullos blir dette svært uheldig.

Når nikotin kommer over i barnets blodsystem, virker det blant annet på hjertet til barnet. Dette kan en se ved ultralydundersøkelser hvor barnets hjerte begynner å slå raskere hvis mor tenner seg en sigarett. Barnet blir også mer urolig, og får økte fosterbevegelser.

Hvordan går det med fødselsvekten?

At barnet har fått mindre næringsstoffer i løpet av svangerskapet, kan en se på gjennomsnittsvekten til barnet ved fødselen. Den er redusert med ca. 200 gram når mor har røykt under hele svangerskapet.

Dette er altså resultatet av at morkaken ikke har fungert optimalt og at kullos har fortrengt noe av oksygenet fra de røde blodlegemene.

Er det økt risiko for spontan abort?

Kvinner som røyker etter at de er blitt gravide, er mer utsatt for spontanabort tidlig i svangerskapet. Detteskyldes også at morkaken ikke fungerer skikkelig. Disse kvinnene er også mer utsatte for blødninger i siste del av svangerskapet, fordi det lettere oppstår sprekkdannelser i morkaken hvis diameteren er stor. Dette kan igjen i verste fall ende med fosterdød.

Hva med faren for kreft?

Tobakksrøyk inneholder flere stoffer som kan virke kreftframkallende (karsinogener). Disse stoffene kommerover i barnets blodsystem gjennom morkaken. Det har imidlertid vært vanskelig sikkert å påvise flere krefttilfeller blant barn født av mødre som har røykt i svangerskapet. Her mangler vi imidlertid kunnskaper om hvordan det går når barna blir eldre (mer enn 60 år gamle).

Er det økt forekomst av misdannelser?

Tobakksrøyk inneholder også noen stoffer som virker pågenene i cellene (mutagener). Dette kan forklare at enkelte typer misdannelser registreres hyppigst hos barn hvor mor har røykt i svangerskapet - for eksempel leppe-gane-spalte.


Røyking og "krybbedød"

Siden de fleste barn i dag ligger på ryggen når de sover, og ikke på magen slik det var vanlig tidligere, har antallet tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød ("krybbedød") gått ned fra ca. 140 til ca. 40 tilfeller i året.

Det er mange som mener at sigarettrøyking i svangerskapet nå er den viktigste risikofaktoren for plutselig uventet spedbarnsdød. De mener også at dette kanskje skyldes arrvev i hjernestammen til barnet som oppstår når mor har røykt i svangerskapet.


Kan gravide som vil slutte å røyke bruke nikotinpreparater?

Gravide kvinner bør ikke bruke noenform for nikotinerstatning når de slutter å røyke. Årsaken til dette er at nikotin i tyggegummi, plaster og nesespray virker på samme måten som nikotin fra sigaretter ved at blodårene i morkaken trekker seg sammen. Morkaken øker dermed i diameter, og det blir økt risiko for blødninger og fosterdød i siste del av svangerskapet.


Relevante artikler