Selvmord

De fleste har hatt selvmordstanker

De fleste mennesker har på et eller annet tidspunkt i livet hatt tanker om selvmord i kritiske livssituasjoner. Hensikten med å ta livet av seg selv er ikke alltid åpenlys og ofte ledsaget av stor fortvilelse og usikkerhet. Det kan være tilfeldigheter som avgjør om du kommer til å prøve å ta livet av deg selv eller ikke.

Hva kan være årsak til selvmord?

Følelsesmessige kriser kan være den utløsende årsaken til et selvmordsforsøk. Tapet av nære slektninger og venner, trusler om tap av ektefellen, alvorlige problemer og skuffelser på jobben eller på skolen eller truende sykdom er eksempler på dette. I mange tilfeller vil du være sterkt i tvil om det er det riktige du holder på å gjøre. På den ene siden ønsker du å dø, men på den annen side vil du også gjerne leve videre.

Hvis du forsøker å ta livet av deg selv, er du i selve handlingsøyeblikket ikke alltid klar over hvilken av de to alternativene du egentlig ønsker deg mest - å dø eller å leve - så avgjørelsen er ofte overlatt til tilfeldighetene, som for eksempel om du blir funnet i tide.

Er det mange som begår selvmord?

Gjennom de siste 20 årene er det registrert et stigende antall selvmord i de fleste europeiske land. Denne stigningen har vært særlig uttalt i de nordiske landene og spesielt Danmark. Der er det like mange som mister livet ved selvmord som ved trafikkulykker.

Hvem begår selvmord?

Selvmord forekommer 2-3 gange hyppigere blant menn enn blant kvinner. Selvmordsforsøk er derimot hyppigere blant kvinner enn blant menn.

Selvmord forekommer i alle aldersklasser, men er mest sjeldent hos barn. Kvinner begår hyppigst selvmord i 40-50 års alderen, menn er ofte noe eldre.

Det skjer hyppigere i byen enn på landet og hyppigere blant folk i de høyeste samfunnslagene og blant de dårligst stilte. Det er oftere ugifte, fraskilte og dem som nylig har mistet deres mann eller kone som begår selvmord enn dem som lever i et parforhold.

Hvorfor begår eldre selvmord?

Isolasjon og plutselig endring i familiesituasjonen samt dårlige økonomiske og sosiale vilkår er forhold som kan medvirke til eller utløse et forsøk på selvmord.

Forholdsvis mange eldre mennesker tar også livet av seg selv. Årsagen til dette er kanskje at mange når de blir gamle, mister livsmotet, blir deprimerte og samtidig har mindre motstandskraft over for det som påvirker humør og krefter. Alderdommen er dessverre en livsperiode som i mange tilfeller er preget av isolasjon, tap av ektefeller, venner og familie. Det kan være vanskelig å akseptere en tilværelse som er preget av helsemessig, fysisk og psykisk tilbakegang.

Hvorfor begår unge selvmord?

Det er de siste årene registrert et stigende antall unge mennesker som velger selvmord som løsning på problemene deres. Kanskje man kan finne årsaken i samfunnets stadig stigende krav til de unge, manglende trygghet i oppveksten, utsikt til varig arbeidsløshet blandet med et vekslende stoffmisbruk eller alkoholmisbruk.

Særlig utsatt er nok de som i forveien har et alkohol- eller medisinmisbruk og personer med tilbøyelighet til depresjon eller avvikende karakter og adferd.

Selvmordsforsøk er altså hyppigere blant misbrukere, sannsynligvis fordi disse menneskene gjennom misbruket har kommet i en livssituasjon som de ikke kan finne noen løsning på, og hvor kun selvmordet kan føles som en befrielse og en løsning på håpløsheten.

Hvilke signaler skal man være oppmerksom på?

Man sier ofte at den som går og truer med selvmord, ikke kommer til å gjøre det. Dette er dessverre ikke riktig. De fleste av dem som forsøker å ta livet av seg, har allerede en eller flere ganger fortalt andre om hva som holder på å skje.

Derfor er det viktig at du er oppmerksom på de signaler som blir gitt, sånn at du kanskje kan nå å gripe inn innen det er for sent.

Vær spesielt på vakt overfor de livssituasjonene som kan virke truende for et menneske som kanskje ikke har det altfor godt i forveien. Familie og venner skal være parate til å hjelpe den som plutselig blir alene og forsøke å hindre at den pågjeldende isolerer seg og at for eksempel alkohol- og medisinmisbruk tar overhånd. Frem for alt må du gi deg tid til at få snakket om problemene igjennom inntil det ser ut som om faren er over.

Er det forskjell på hvordan menn og kvinner forsøker å begå selvmord?

Menn og kvinner reagerer forskjellig når de forsøker å ta livet av seg. Den hyppigste selvmordsmetoden for menn er hengning og skyting, mens kvinner tar medisin i store mengder eller drukner seg.

Selvmordsforsøk - altså de situasjoner hvor den pågjeldende klarer seg med livet i behold - skjer som regel med medisiner og da spesielt sove- eller nervemedisin kombinert med alkohol.

Hvor kan man søke hjelp?

Hvis du har tanker om å prøve å ta livet av deg, bør du snarest mulig ta kontakt med personer som er parate til å hjelpe deg. Legen din vil alltid vite hvor du skal gå for å bli hjulpet ut av den kritiske situasjonen. Husk på at alle leger har taushetsplikt og at det å få snakket om det ofte kan være det første skrittet ut av de vanskelighetene man sliter med.

En person som har forsøkt å ta livet av seg, vil alltid være i en vanskelig livssituasjon, og det er nødvendig å sikre den pågjeldende den nødvendige hjelpen i situasjonen. Mange innlegges på sykehus og behandles for den akutte livstruende tilstanden, men dessverre er det ofte sånn at det verken er kapasitet eller tid til å ta seg av de minst like viktige forholdene, de som førte til selvmordsforsøket.

En så vanskelig livssituasjon er de færreste mennesker i stand til å klare alene. Det er nødvendig med profesjonell hjelp. Legen din har ofte et godt kjennskap til livsforløp og familieforhold og er i de fleste tilfeller den som skal forsøke å hjelpe enten alene eller i samarbeid med sykehusavdelingen eller en spesialist.

Hjelpen skal settes inn umiddelbart etter selvmordsforsøket. Dels fordi det kan være overhengende risiko for et nytt selvmordsforsøk, men også fordi den pågjeldende er mest motivert for hjelp nettopp på dette tidspunktet, hvor de fleste uttrykker glede over at selvmordsforsøket ikke førte til døden.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesiallist.


Relevante artikler