Hvor skal jeg føde?

Av Trude Thommesen, jordmor

Hvor skal jeg føde?

Kvinner i Norge kan fritt velge hvor de vil føde. De fleste velger et fødested som er i nærheten av hjemmet, og som de derfor føler seg naturlig knyttet til. Andre føder langt borte fra hjemmet på grunn av store avstander, eller fordi kvinnens og/eller fosterets tilstand tilsier det. Den gravide bør undersøke hvilke tilbud som finnes i nærområdet hennes.


Hvilke tilbud finnes?

Hjemmefødsel

Noen kvinner ønsker å føde i sitt eget hjem. Når kvinnen er frisk og har hatt et normalt svangerskap, er det fullt forsvarlig å føde hjemme dersom hun ønsker det.. De fleste steder i landet finnes det jordmødre som bistår ved hjemmefødsel. På forhånd er det viktig å bli kjent med jordmoren som skal ta imot barnet, og vanligvis inngår foreldrene og jordmoren en kontrakt. Utgiftene til hjemmefødsel dekkes av trygdekontoret.

Fødestue

Det finnes omlag 11 fødestuer i Norge i dag, og de fleste av dem ligger i utkantsstrøk. Fødestuene er styrt av jordmødre, og de er et tilbud til friske gravide. Noen fødestuer tar ikke imot førstegangsfødende. Ved eventuelle komplikasjoner vil jordmor følge kvinnen til nærmeste fødeavdeling.

Fødeavdelinger

Ved de fleste sykehus finnes det en fødeavdeling. Størrelsen på disse variérer, og det samme gjør beredskapen på de forskjellige stedene. Alle fødeavdelinger kan ta seg av normale og kompliserte fødsler, men ikke alle avdelinger har nyfødtavdeling. Dersom en forventer at barnet trenger ekstra oppfølging etter fødselen, vil noen kvinner av hensyn til barnet bli nødt til å føde ved en annen fødeavdeling enn den de hører til.

Kvinneklinikker

Ved kvinneklinikkene finnes det ekspertise for alle gravide og nyfødte. Noen avdelinger har også regionsfunksjon, det vil si at gravide og nyfødte kan sendes hit fra andre deler av landet både i forbindelse med svangerskapet og fødselen. Det kan være spesielle behov innen fosterdiagnostikk eller nyfødtmedisin som gjør at en blir henvist til en kvinneklinikk.

Friske kvinner som bor i nærheten av en kvinneklinikk, føder også der.

På grunn av dagens sentralisering av fødesteder, med til dels store avdelinger, har det de siste årene blitt uttrykt et sterkt ønske om et alternativt fødetilbud for friske gravide. Mange kvinner føler at det er unaturlig å føde på en stor, teknologisk avdeling, og når hun er helt frisk, er det vanlig at kvinnen ønsker en fødsel som er så naturlig som mulig.

ABC (Alternative Birth Care)

En ABC-avdeling er en lavrisiko-avdeling for gravide med forventet ukomplisert fødsel. ABC bruker ingen medikamentell smertelindring, men har utstrakt bruk av blant annet badekar og basseng. Om lag halvparten av fødslene ved ABC foregår i vann. Kvinner som har vært helt friske i svangerskapet, kan komme hit både for svangerskapskontroll og fødsel. De kan også ha barseltiden sin her .
Det finnes f.eks. en ABC-enhet på Aker sykehus i Oslo.

"Mykenhet"

Dette innebærer nesten det samme som ABC, men har forskjellig navn. Kvinnen kan vanligvis få Phetidin ved en mykenhet.
Kvinnen/familien får vanligvis tilbud om et opphold på inntil to døgn etter fødselen.

"Storken" ved Haukeland sykehus i Bergen er en lavrisiko-avdeling. I tillegg tilbyr "Storken" svangerskapskurs samt kontroll av barnet og samtale med jordmor fire dager etter fødselen.

I de siste årene har barselomsorgen vært i endring. Fra bare tradisjonelle barselavdelinger, har flere sykehus nå valgt å tilby barselhotell for friske kvinner. Hotellet er døgnbemannet av jordmor, og liggetiden er den samme som på barselavdelingen. I tillegg kan barnefar og eventuelle søsken bo på barselhotellet.

I dag er det barselhotell ved Haukeland sykehus i Bergen og ved Ullevål sykehus i Oslo. Ved Aker sykehus finner en Barselkroken, en barselavdeling der hele familien kan bo i inntil tre døgn etter fødselen. Tilbudet gjelde både dem som har født normalt og dem som har hatt tang-/vakuumforløsning. Kvinnen må imidlertid føle seg i god form før hun overflyttes til Barselkroken.


Relevante artikler