Hvem møter du på fødeavdelingen?

Av Sissel Thunes, jordmor


Hvem møter du på fødeavdelingen?

På fødeavdelingen kan den fødende og hennes ledsager møte flere yrkesgrupper.

På små fødeavdelinger og fødestuer er det ofte bare jordmor på vakt, mens det på de største fødeavdelingene også vil være andre yrkesgrupper, for eksempel barnepleiere, hjelpepleiere og leger.

Det vanligste er at det ved en fødsel er minimum to personer tilstede for å hjelpe kvinnen: Jordmoren og hennes assistent. Assistenten er oftest en barnepleier eller hjelpepleier, men det kan også være en annen jordmor.

Skulle det underveis i fødselen vise seg nødvendig eller hensiktsmessig å ha flere tilstede, vil jordmoren tilkalle de fagpersonene som best kan hjelpe kvinnen eller barnet.


Jordmor

Jordmoren har iNorge ansvar for den normale fødselen. Hun eller han leder kvinnen gjennom fødselen og tiden etterpå. Er fødselsforløpet normalt, hvilket er vanligst, er jordmoren oftest den eneste som er med den fødende gjennom hele fødselen.

Jordmors oppgaver er blant annet å:

Barnepleier/hjelpepleier

Ved de fleste fødeavdelinger er det også en barne-/hjelpepleier tilstede ved fødselen.

Barne-/ hjelpepleiers oppgaver erblant annet å:


Fødselslege

Ved alle de største fødeavdelingene er det en lege på vakt hele døgnet. På mindre sykehus og fødestuer er lege tilgjengelig, og han eller hun kan tilkalles ved behov.

Det at lege er tilstede på avdelingen, betyr ikke nødvendigvis at kvinnen vil møte ham/henne. Legen blir som regel kun tilkalt dersom det er behov for det.

Legen overtar ansvaret for fødselen dersom noe skulle avvike fra det normale fødselsforløpet.


Barnelege

Det kan være aktuelt å ha barnelege tilstede eller tilgjengelig ved en fødsel. Er barnet født for tidlig, eller dersom man av ulike grunner kan forvente at barnet vil trenge barnelege, vil legen ofte tilkalles før fødselen og stå klar til å ta seg av den lille.


Anestesilege 

Hvis det er helt spesielle behov for det, tilkalles anestesilege eller sykepleier før eller etter fødsel. Anestesilege tilkalles også hvis det er behov for epiduralbedøvelse. På mindre fødeavdelinger kan anestesipersonale være tilstede i stedet for barnelege.

Studenter

Alle fødende ønsker naturligvis å ha dyktig fagpersonell med seg når de føder. For å få dyktige fagfolk, er praksis en viktig del av alle helsefaglige utdanninger. Jordmor- , lege- og sykepleierstudenter har praksis ved fødeavdelinger. Er det studenter på avdelingen, vil den fødende og hennes ledsager kanskje bli spurt om det er greit at en av studentene er tilstede ved fødselen.

Studentene vil aldri alene få ansvar under en fødsel - de har alltid med seg jordmor eller lege, som er den ansvarlige på fødestuen.

For de fleste oppleves det positivt å ha en student med seg under fødselen. Studenten har som oftest bare én fødende å forholde seg til - mens jordmor noen ganger kan ha flere oppgaver samtidig. Studenten er derfor tilgjengelig hele tiden om den fødende ønsker det.


Keisersnitt

Fødsel ved keisersnitt krever mye mer personale enn en normal fødsel. Kvinnen vil da treffe en biokjemiker (som tar blodprøver) og en operasjonssykepleier i tillegg til dem som tidligere er nevnt.


Relevante artikler