Helseundersøkelse av barn fra 0-5 år

Helseundersøkelsens hensikt og omfang

Alle nyfødte barn undersøkes av barnelege i løpet av de første dagene etter fødselen. Senere tilbys rutinemessig undersøkelse av alle barn og unge ved Helsestasjonen og ved skolehelsetjenesten.

med den omfattende helseovervåkningen av barn og unge, ønsker man å forebygge og påvise ulike sykdommer på et tidlig stadium. Målet med undersøkelsene på de ulike alderstrinn er å identifisere barn med sykdommer eller funksjonshemninger som ikke tidligere er kjent, og sørge for at disse tilstandene blir fulgt opp etter behov. Helsestasjonens viktigste oppgave vil derfor være å fange opp sykdom hos barn og sørge for at disse henvises videre til sykehus, slik at endelig diagnose kan stilles og behandling eller andre tiltak som bedrer helsen kan igangsettes.

Helseundersøkelse hos lege utgjør en forholdsvis liten del av helsestasjonens virksomhet. Hos barn er det slik at de fleste sykdommer eller funksjonshemninger påvirker barnets adferd (symptomer og tegn) og utvikling.Dersom barnet har regelmessig kontakt med helsestasjonens helsepersonell vilsykdomstilstander og funksjonshemninger sannsynligvisbli oppdaget tidlig.

Det er flere grunner til at det er lagt opp til hyppig kontakt med helsepersonell i barnets første leveår. Informasjonsbehovet til foreldre er størst i begynnelsen, og muligheten for å oppdage sykdom og funksjonshemninger er størst i denne perioden. Ut fra det anbefalte helsestasjonprogrammet, vil den rutinemessige kontakten med helsepersonell brått avta etter 16-månedersalder og nærmest opphøre etter skolestartundersøkelsen. Hos noen barn vil det likevel være behov for hyppigere oppfølging på helsestasjonenut fra kjennskap til familiens og barnets tidligere sykdommer.

Helseundersøkelser ved ulike alderstrinn

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler